Категорија

Д-НАРАТИВИ

Преглед на наратив за одредена тема или клучни настан/и, сумирајќи ги поединечните дезинформативни случаи кои се идентификувани и оценети. Статиите може да имаат вклучуваат и анализа на наративите поврзани со темитекои се тековни во регионот и на глобално ниво