За читање на текстовите на друг јазик освен македонскиот, користете ја алатката за превод во Google Chrome!

For viewing the articles in a language other than Macedonian, please use the translation tool within the Google Chrome browser!

Për të lexuar tekstet në gjuhë tjetër përveç gjuhës maqedone, përdorni mjetin për përkthim në Google Chrome!

КОРОНА ВИРУС (COVID-19)

Ширењето на новиот коронавирус низ светот предизвика голем број на гласини и измами на интернет, лажни лекови и предизвика паника во оваа несигурна ситуација. FN работи да ја информира јавноста за најновите информации во согласност со развојот на настаните.

ОСТАНЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ОД ОФИЦИЈАЛНИ И ВЕРОДОСТОЈНИ ИЗВОРИ

АКТИВНОСТИ И СПОМЕНУВАЊЕ ВО МЕДИУМИ

FN и DEBUNK EU имаат формирано стратешко партнерство со цел да се зголеми ефикасноста на набљудувањето на дезинформативните наративи во Северна Македонија и Балканот.

SEE CHECK e регионална мрежа на граѓански организации кои работат на минимизирање на влијанието на регионалните и глобалните дезинформации, преку размена на искуства и информации. 

Copy link
Powered by Social Snap