Живко Мицкоски

Аналитичар на датабази

Живко Мицкоски работи во Граѓанската асоцијација МОСТ од 2016 година. Неговата експертиза вклучува работа со големи сетови на податоци во Ексел, Microsoft Power Bi и алатката на Фејсбук, CrowdTangle, што е круцијална за подготвување на анализи, како и за други потреби на организацијата. Од 2018 година работи на проектот Борба со лажни вести и наративи – FN како аналитичар на бази на податоци. Во 2018 година завршил постдипломски студии од областа МБА менаџмент на Економскиот факултет во Скопје, со магистерска теза од областа на менаџмент на човечки ресурси.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.